1. Rekisterinpitäjä

Pikkumetsän Palvelu, Luhakatu 3, 20660 Littoinen

asiakaspalvelu@pipal.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Milla Lampinen, asiakaspalvelu@pipal.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään

  • Asiakassuhteen ylläpitoon ja yhteydenpitoon asiakkaisiin
  • Markkinointiin
  • Tarjouspyyntöihin vastaamisen

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan nimi, edustamasi yrityksen nimi, sähköposti, puhelinnumero ja muut jättämäsi tiedot.

Palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa tietoja annetaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Yrityksen käyttämät palveluntarjoajat voivat siirtää tietoja myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse
  • sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin
  • tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tämän tietosuojaselosteen mallina on toiminut Harto Pönkä / Innowise tuottama pohja